فرم استخدام# مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش شهر محل تحصیل نام موسسه/ دانشگاه معدل کل
1
2
3
4# نام موسسه تلفن سمت حقوق دریافتی مدت بیمه علت ترک کار
1
2
3
4

تماس با مدوک زیست دارو


شهرک صنعتی بهارستان کدپستی:
تلفن: 2691005075-98+
ایمیل: info@medvac.ir